การสร้าง SEO ตอนที่ 3


การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีเพื่อการทำ SEO (WebDesign for SEO)

* ให้ออกแบบเว็บฯ ให้มี Navigation นำทางเพื่อเชื่อมโยงทั่วถึงกันแต่ละหน้า เพื่อให้ Robot ของ Search Engine สามารถ Crawl ได้อย่างทั่วถึง
* ควรจัดทำ Sitemap (แผนที่เว็บไซต์) เว็บไซต์ไว้ด้วย
* ควรใช้ Header Tags สำหรับหัวข้อที่สำคัญ
* ควรจัดทำเนื้อหาที่ชัดเจน มีการเน้นจุดต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญ ด้วยการใช้ตัวอักษรตัวหนา (Bold) ตัวเอียง (Italic) หรือขีดเส้นใต้ (Underline) ตามความเหมาะสม
* ควรใช้ Title Tags สำหรับ Hyperlinks และ Alt Tags สำหรับรูปภาพ
* ควรควบคุมปริมาณการเชื่อมโยง (Hyperlinks) ไม่ควรเกิน 100 Links ต่อหนึ่งหน้า
* ควรควบคุมขนาดการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ (ทั้ง Text และ Images และ Multimedia ทั้งหมด) ให้มีขนาดที่เหมาะสม

ศัพท์เทคนิคที่ควรทราบ

Navigation หมายถึง หัวข้อ หรือ เมนู หรือ รายการต่าง ๆ ที่เป็นหน้าหลัก ๆ ของเว็บไซต์
Crawl หมายถึง การเดินทางของ Robot ซึ่งจะเดินทางไปตามการเชื่อมโยงต่าง ๆ
Sitemap หมายถึง แผนผังของเว็บไซต์ (คล้าย ๆ กับการทำ สารบัญ)
Header Tags หมายถึง Tags ที่ใช้กำหนดหัวเรื่อง หรือหัวข้อ เช่น

Alt Tags หรือ Alternative Tags หมายถึง Tags ที่ใช้แสดงข้อความเมื่อไม่สามารถแสดงรูปภาพได้ เป็น Attribute ภายใต้ Tags ”…”

Advertisements