จากนี้ไป อีกแค่ 35 ปี น้ำมันหมดโลก แน่นอน !!


ภาพแสดงการขุดเจาะน้ำมันจากทั่วโลก


คงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า พลังงานในปัจจุบันที่เริ่มมีราคาทวีคูณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นก็แปลว่า ความต้องการมีมากขึ้น แหล่ะพลังงานที่ทุกคนกระเสือกกระสนจะใช้เพื่อดำรงชีพ และความอยู่รอดนั้น เริ่มเหือดหายไปในทุกขณะนั่นจึงทำให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ
ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบที่น่าตกใจว่า จากข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลการสำรวจพบว่า อีกประมาณ 35 ปีข้างหน้า น้ำมันจะหมดจากโลกแน่นอน ไม่เพียงแค่นั้น แหล่งพลังงานธรรมชาติเมื่อต้องทำการเปลี่ยนรูปให้เป็นพลังงานความร้อนจะต้องมีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไอเสียจากการเผาไหม้เหล่านี้ก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นสารพิษต่อมนุษย์ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาการรักษาสภาวะแวดล้อมโดยการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่จะนำไปสู่ปรากฏการณ์ Global Warming
ดังนั้นการหาพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทน จึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ทางหนึ่ง เซลล์เชื้อเพลิงและโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญในการใช้เพื่อลดและทดแทนการใช้น้ำมัน วช. จึงให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทำการศึกษาเพื่อออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต่อเข้ากับเซลล์เชื้อเพลิง โซลาร์เซลล์และซูเปอร์คาปาซิเตอร์

ภาพสภาวะรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีมากมายในปัจจุบัน


โดยนำเสนอวิธีการการจัดการพลังงานแบบใหม่ไม่เชิงเส้น เพื่อนำไปใช้ ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศในอนาคต ผลจากการทดลองพบว่าการหาโมเดลและการควบคุมโรงไฟฟ้าเป็นโรงงานต้นแบบประกอบด้วยระบบเซลล์เชื้อเพลิง ชนิด PEMFC (ขนาด 1200 W เรียกว่า Nexa Ballard FC power system) แผงโซลาร์เซลล์ (Maxwell Technologies) วงจรแปลงไฟแบบ ทบแรงดันขนานกันสี่ตัวสำหรับเซลล์ เชื้อเพลิง (1.2 kW) วงจรไฟฟ้าแบบทบแรงงานดันขนานกันสองตัวสำหรับ โซลาร์เซลล์ (0.8 kW) วงจรแปลงไฟ แบบสองทิศทางขนานกันสี่ตัวสำหรับ ซูเปอร์คาปาชิเตอร์ (2.0 kW) และมีอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส (1.0 kW) ต่อที่บัสไฟตรงเพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนำไปใช้งาน ซึ่งเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าสำหรับงานกำลังสูง โซลาร์เซลล์จะทำงานเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก
ขณะที่เซลล์เชื้อเพลิงจะช่วยจ่ายไฟ เพื่อชดเชยบางสถานการณ์ที่โซลาร์เซลล์ ไม่สามารถจ่ายไฟได้ในสภาวะอยู่ตัว ซูเปอร์คาปาชิเตอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองหรือแหล่งจ่ายไฟสำรอง เมื่อเซลล์เชื้อเพลิงและโซลาร์เซลล์ ไม่สามารถจ่ายไฟทั้งในสภาวะอยู่ตัวและไดนามิกส์ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาอย่างง่าย
สำหรับปัญหาด้านไดนามิกส์ เสถียรภาพและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นระบบไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งเป็นแนวคิดต้นแบบสำหรับการประยุกต์ใช้โครงการนี้ ผลงานวิจัยสามารถนำไปใช้กับแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น กังหันลม, แบตเตอรี่ เป็นต้น ซึ่งกรมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและบริษัทเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าอิสระสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นเหตุผลที่หน้าลุ้นระทึกว่า หากพลังงานที่มีอยู่หมดไปจริง รวมทั้งแนวคิดในการแก้ไขปัญหาไม่สามารถ ทำได้ทันแล้ว อะไรที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ เรามาดูกัน

Advertisements